Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TopSail B.V., Watersportcentrum Sloterplas B.V. en Watersportcentrum Jeugdland B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Activiteit: een Splasweek, Cursus, Kennismakingsles of de huur van een vaartuig of locatie.
 2. Activiteit som: Alle door WSC in rekening gebrachte netto kosten binnen een overeenkomst voor een Activiteit.
 3. Annulering: het niet langer volgen van een geboekt arrangement dat reeds is gestart.
 4. Cursus: alle CWO cursussen die WSC organiseert.
 5. Deelnemer: degene die een boeking doet en zelf participeert in een Activiteit, of degene die participeert in een Activiteit na boeking door een derde of degene die een boeking doet namens een instelling.
 6. Kennismakingsles: alle andere activiteiten die WSC organiseert, niet zijnde een Splashweek of CWO cursus.
 7. Splashweek: alle activiteiten die WSC tijdens de vakantieweken organiseert voor de jeugd.
 8. WSC: Watersportcentrum Sloterplas B.V. of Watersportcentrum Jeugdland B.V., als onderdelen van TopSail B.V.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bij WSC geboekte Activiteiten.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst

 1. De Deelnemer kan zich aanmelden voor een of meerdere Activiteiten door een inschrijving te doen via de website van WSC. Kort na de inschrijving ontvangt de deelnemer een inschrijfbewijs via e-mail. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. De aanmelding via de website is definitief zodra de betaling via IDEAL tot stand is gekomen. Eventuele kortingen die aangeboden worden via de website zijn alleen geldig als de betaling via IDEAL op de datum van de kortingsactie tot stand is gekomen.
 2. Een overeenkomst komt tevens tot stand indien een door WSC uitgebrachte offerte wordt geaccepteerd door de Contactpersoon. Een offerte heeft, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van 30 dagen na offerte datum. Bij onvoorziene omstandigheden kan WSC een offerte herroepen.
 3. Aanmelding kan tevens plaatsvinden in persoon bij WSC. WSC garandeert geen beschikbare plaatsen bij een aanmelding in persoon, maar zal haar best doen om Deelnemer te plaatsen. Betaling dient voor aanvang van de Activiteit door middel van een betaling per pin plaats te vinden.

Artikel 4 Annulering van een Activiteit door de Deelnemer

 1. Bij annulering van een inschrijving waarbij via IDEAL is betaald wordt:
 • indien de annulering minimaal 6 weken voor aanvang van de Activiteit geschiedt, 80% van de betaalde Activiteit som gerestitueerd;
 • indien de annulering minimaal 2 weken, maar minder dan 6 weken voor aanvang van de Activiteit geschiedt, 40% van de betaalde Activiteit som gerestitueerd;
 • geen restitutie verleend indien de annulering plaatsvind minder dan 2 weken voor aanvang van de Activiteit.
 1. Bij annulering van een overeenkomst waarbij nog niet is betaald voordat de activiteit plaats zal vinden kan tot 2 weken voor de activiteit kosteloos worden geannuleerd.
 2. WSC zal de Deelnemer een factuur toesturen van de in rekening te brengen kosten.
 3. Annuleren kan alleen schriftelijk.
 4. Op basis van een schriftelijke verzoek van de Deelnemer of ouders/verzorgers van de Deelnemer waarin de dringendheid van de afzegging op overtuigende wijze is omschreven, is WSC bereid in overleg een vervangende Activiteit aan te bieden voor de niet gevolgde tijdsperiode. De vervangende Activiteit mag niet ten koste gaan van aanmeldingen van andere Deelnemers.

 

Artikel 5 Annulering van een Activiteit door WSC

 1. Indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of niet voldoet aan de verplichtingen zoals omschreven in deze algemene voorwaarden is de Deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is WSC gerechtigd de inschrijving eenzijdig te annuleren. De Deelnemer blijft aansprakelijk voor alle door WSC geleden en te lijden schade, waaronder in ieder geval de annuleringskosten voor de geboekte Activiteit en de wettelijke rente op het openstaande bedrag en eventuele incassokosten.
 2. WSC is gerechtigd de inschrijving te annuleren zoals omschreven onder a. wanneer blijkt dat een deelnemer door ziekte, lichamelijke of geestelijke gesteldheid redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht aan de Activiteit deel te nemen.
 3. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt WSC het recht de Activiteit te annuleren of een alternatief aan te bieden.

 

Artikel 6 Wijziging van de Activiteit

 1. WSC is gerechtigd om de invulling van een Activiteit binnen redelijke grenzen te wijzigingen.
 2. WSC verplicht zich al het mogelijke te doen dat in haar vermogen ligt om wijzigingen van de invulling van de Activiteit te voorkomen.
 3. Bij onvoorziene omstandigheden waardoor de uitvoering van een Activiteit wordt belemmerd en waar WSC geen verantwoordelijkheid draagt is WSC te allen tijde gerechtigd een Activiteit af te gelasten onder de verplichting een vervangende Activiteit aan te bieden, een Activiteit te verplaatsen of over te gaan tot restitutie van de Activiteit som.
 4. In omstandigheden waardoor de uitvoering van een Activiteit wordt belemmerd en waarvoor WSC de verantwoordelijkheid draagt, zoals technische defecten aan de boot of afwezigheid van de instructeur, is WSC te allen tijde gerechtigd de Activiteit af te gelasten onder aanbieding van een geheel of gedeeltelijk vervangende Activiteit tijdens dezelfde periode of restitutie van de Activiteit som, naar keuze van WSC.
 5. Het risico ten aanzien van de weersomstandigheden ligt bij de Deelnemer. Bij weersomstandigheden waardoor de uitvoering van een activiteit wordt belemmerd, is WSC niet gehouden tot het aanbieden van een vervangende Activiteit of restitutie van de Activiteit som. De instructeur beoordeelt namens WSC de weersomstandigheden en deze beoordeling staat niet ter discussie.
 6. Het aanbieden van een vervangende Activiteit gaat altijd in overleg met de Deelnemer.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De Deelnemer neemt deel voor eigen rekening en risico.
 2. WSC is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in zijn accommodatie of materieel of vaartuig.

 

Artikel 8 Verplichtingen Deelnemer

 1. De Deelnemer is gehouden alle gegevens over de Deelnemer die van belang zijn voor WSC naar waarheid te verstrekken. Hierover wordt bijvoorbeeld verstaan eventuele gezondheidsaspecten, diëten dan wel medicijngebruik dat strijdig kan zijn met de beoefening van de Activiteiten. WSC is echter in geen geval aansprakelijk voor het niet of verminderd kunnen deelnemen aan een Activiteit als gevolg van deze aspecten.
 2. De Deelnemer dient verzekerd te zijn voor door hem veroorzaakte schade jegens WSC of derden.
 3. De Deelnemer dient minimaal te beschikken over een zwemdiploma.
 4. De Deelnemer dient, zodra de Activiteit is begonnen, een zwemvest te dragen. De Deelnemer krijgt er een uitgereikt aan het begin van de activiteit.
 5. De Deelnemer dient op de hoogte te zijn van de risico’s die horen bij de Activiteit (en zo nodig van tevoren daar informatie over in te winnen).
 6. De Deelnemer dient zich te onthouden van wangedrag.
 7. De Deelnemer dient zich te onthouden van het gebruik en/of bezit van verdovende middelen tijdens of net voorafgaand aan een Activiteit en het veroorzaken van hinder en/of overlast voor mededeelnemers, WSC en/of overige watersporters.
 8. De Deelnemer dient zich te onthouden van het gebruik van alcohol voor of tijdens de Activiteit.
 9. De Deelnemer dient op de afgesproken tijd voor aanvang van de Activiteit aanwezig te zijn. Een Deelnemer die te laat komt loopt het risico dat hij of zij geheel of gedeeltelijk van de Activiteit uitgesloten wordt.
 10. De Deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de huisregels en veiligheidsinstructies, die worden gegeven door WSC.
 11. Ouders/verzorgers van de Deelnemer verplichten zich om zorg te dragen dat minderjarige Deelnemers bij het einde van een Activiteit opgehaald worden, dan wel onder hun verantwoordelijkheid het terrein van WSC verlaten.
 12. Indien de Activiteit bestaat uit huur dient de Deelnemer over voldoende vaarvaardigheid te beschikken.
 13. De Deelnemer is verplicht de inventaris te controleren op aanwezigheid. De Deelnemer dient WSC op de hoogte te stellen indien het materiaal ondeugdelijk is voor afvaart.
 14. De Deelnemer gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De Deelnemer mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De Deelnemer mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder toestemming van WSC.
 15. Aan het eind van de overeengekomen tijdsperiode draagt de Deelnemer het vaartuig of de locatie over aan WSC in dezelfde staat als waarin het ontvangen is.
 16. De Deelnemer dient zich te houden aan de aanwijzingen van WSC tot behoud van het vaartuig en de locatie en tot behoud van de rechten van WSC.

 

Artikel 9 Verplichtingen WSC

 1. WSC verplicht zich bij problemen, onraad, ontzegging of afbreking van een Activiteit van een minderjarige Deelnemer te allen tijde de ouders en/of wettelijk verzorgers hiervan op de hoogte te stellen.
 2. WSC zal haar uiterste best doen om bij haar bekende gezondheidsaspecten, diëten en/of medicijngebruik van een Deelnemer deze te ondersteunen.
 3. WSC verzorgt Activiteiten in de Nederlandse taal. In overleg tussen de Deelnemer en WSC kunnen Activiteiten in het Engels worden aangeboden.

 

Artikel 10 Klachten

 1. Verzoeken tot restitutie, schadeclaims en/of klachten betreffende de uitvoering van de Activiteiten moeten schriftelijk worden ingediend bij WSC binnen een maand na de laatste dag van de deelname aan het betreffende arrangement.
 2. Het indienen van een klacht laat de verplichtingen van een Deelnemer onverlet.

 

Artikel 11 Persoonsgegevens

 1. Deelnemers en ouders/verzorgers van Deelnemers geven toestemming aan WSC om de door hen verstrekte gegevens over de Deelnemer op te nemen in een databestand dat WSC aanlegt in het kader van haar administratie, dienstverlening en eigen promotiedoeleinden.
 2. De door WSC opgeslagen persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving opgeslagen en beheerd.
 3. Deelnemer en ouders/verzorgers kunnen te allen tijde inzage verkrijgen in de persoonsgegevens van Deelnemer die in het databestand van WSC zijn opgeslagen.
 4. Deelnemer en ouders/verzorgers kunnen het gebruik van deze persoonsgegevens door WSC uitsluiten door WSC hiertoe een schriftelijk verzoek te doen.
 5. Deelnemer en ouders/verzorgers stemmen ermee in dat WSC persoonsgegevens verstrekt aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de organisatie of uitvoering van de activiteiten. WSC zal de persoonsgegevens alleen voor activiteiten in de TopSail B.V. groep gebruiken en zal onder geen beding persoonsgegevens verstrekken aan derden om andere redenen dan genoemd in dit artikel.
 6. Deelnemer en ouders/verzorgers stemmen ermee in dat door WSC beeldopnames gemaakt worden, welke voor publicitaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Bezwaren kunnen uitsluitend voorafgaande of uiterlijk op het moment van de opname kenbaar worden gemaakt.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

 1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid van een bepaling leidt niet tot nietigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de websites van TopSail B.V., Watersportcentrum Sloterplas B.V. en Watersportcentrum Jeugdland B.V. en worden op verzoek toegezonden aan de Deelnemer.
 3. Deelnemer gaat uitsluitend een overeenkomst aan met het WSC waar de Deelnemer zich inschrijft en niet met de andere in deze algemene voorwaarden genoemde entiteiten.
 4. Deelnemer heeft zich bij inschrijving voor de Activiteit akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.
 5. Deelnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande toestemming van WSC, om rechten of plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden.
 6. Deelnemer is verplicht om adreswijzigingen onverwijld door te geven aan WSC
 7. De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn komen tot stand onder Nederlands recht.
 8. Bij geschillen over de inhoud en/of interpretatie van deze voorwaarden geldt de versie in de Nederlandse taal.
 9. De voorwaarden zijn onderhevig aan verandering. De laatst gepubliceerde versie van deze voorwaarden is van toepassing. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op 12 mei 2015.

Pin It on Pinterest

Share This